OFERTA NR
53011
OFERTA DODANA: 2017-08-23
PRACODAWCA: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
MIEJSCE PRACY: Katowice / śląskie
starszy inspektor zakładów górniczych

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor zakładów górniczych

Specjalistyczny Urząd Górniczy
ul. Obroki 87
40-833 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45° w wyrobiskach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem części elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych, dokonuje analizy stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymuje ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno - ruchową i przepisami.
 • Analizuje i ocenia dokumentację techniczną urządzeń w zakresie swojej specjalności w celu przygotowania projektu decyzji administracyjnej zezwalającej na oddanie ich do ruchu.
 • Sprawdza prawidłowość doboru maszyn, urządzeń i instalacji, materiałów, wyrobów z tworzyw sztucznych podlegających ocenie zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu i stosowanych w zakładach górniczych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego dla nadzoru rynku.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach górniczych, w celu ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje roczne plany pracy i sprawozdania oraz prowadzi statystyki i odpowiednie ewidencje w zakresie swojej specjalności, w celu dokumentowania działalności urzędu.


Warunki pracy

Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu, narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
Sposób wykonywania zadań: pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych, przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia, częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko ..............., ogłoszenie numer...." (wpisać numer ogłoszenia). Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty - termin uważa się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 par. 5 Kpa. Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych lub otrzymane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Do sprawdzenia wiedzy przeprowadzony zostanie test wiedzy. Do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu czynności obejmujących MS Office Word 2003. Do sprawdzenia doświadczenia zawodowego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrotechniki lub automatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego nadzorująca ruch górniczych wyciągów szybowych lub w urzędach organów nadzoru górniczego w tej specjalności
lub w urzędach organów nadzoru górniczego odpowiedniej dla stanowiska specjalności
lub jednostce naukowo- badawczej w dziedzinie :
napędy elektryczne, urządzenia sygnalizacji szybowej w górniczych wyciągach szybowych
pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych lub w specjalności górnicze wyciągi szybowe.
 • Stwierdzone kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno – pomiarowym.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
 • Stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych.
 • Studia podyplomowe w specjalności sieci elektroenergetycznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Świadectwo kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzen dołowych lub w specjalności górnicze wyciągi szybowe
 • Stwierdzenie kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
 • Stwierdzenie kwalifikacji kierownika Działu Energomechanicznego w ruchu podziemnych zakładów górniczych.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/starszy-inspektor-zakladow-gorniczych/katowice/14222620
  Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
  Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin