OFERTA NR
57477
OFERTA DODANA: 2018-05-25
PRACODAWCA: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
MIEJSCE PRACY: Olsztyn / warmińsko-mazurskie
inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Olsztyn, Partyzantów 6/8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych wyznaczonych inwestycji i remontów w celu zapewnienia własciwego ilościowo - jakościowego wykonywania robót instalacyjnych, ich srawnej organizacji, zachowania bezpieczeństwa pracy i ppoż, odbioru oraz rozliczenia finansowego zadania zgodnego ze stanem faktycznym, podpisanymi umowami, zatwierdzonymi protokołami konieczności, WKI i dokumentacji techniczno - kosztorysowej;
 • realizowanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez wydawanie kierownikowi budowy lub robót, potwierdzonych każdorazowo wpisem do dziennika budowy, poleceń w celu usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania robót, badań lub odkrywek, wykonywania niezbędnych ekspertyz prowadzonych robót instalacyjnych, przedstawienia dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i urządzeń technicznych oraz egzekwowania tych poleceń;
 • przeprowadzenie pięcioletnich, rocznych i okresowych przeglądów obiektów budowlanych, w celu sporządzenia protokołu stanu sprawności technicznej, użytkowej estetyki obiektów i otoczenia, nadzoru aktualizowania na bieżąco KOB, określenia potrzeb inwestycyjno - remontowych, konserwacyjno - naprawczych, informowania przełożonego o zagrożeniach i nieprawidłowościach, przygotowania rocznych i wieloletnich planów remontowych;
 • przeprowadzanie procedór o udzielenie zamówienia publicznego na roboty instalacyjne w celu przeprowadzenia remontów w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektów służących Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego;
 • uczestniczenie w opracowywaniu lub samodzielne przygotowywanie sprawozdań rocznych i okresowych z realizacji zadań oraz wydatków budżetowych.


Warunki pracy

czas pracy - 8 godzin, praca również w terenie, stres, wyjazdy służbowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);

- Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie.
Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP KWP w Olsztynie http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl w zakładce Wolne stanowiska pracy

- Złożone dokumenty nie będą zwracane;

- W ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;

- Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydrukiem z CEIDG). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego;

- Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji;

- Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot;

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

-Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:
ok. 4.300,00 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2017, poz. 1889 ze zm.).

- Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;

- Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne;

- Dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 z póżn. zm.)
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i sieci energetycznych, zgodnie z prawem budowlanym.
 • kreatywność, inicjatywa, samodzielność;
 • obsługa programu kosztorysowego "Norma", arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, programów do prezentacji;
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, prawa budowlanego, finansów publicznych, bhp, ppoż;
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów inżynierskich np. AutoCad;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia, redagowania korespondencji;
 • umiejętność prognozowania;
 • umiejętność koordynowania robót instalacyjnych, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 z późn. zm.)
 • kopia prawa jazdy;
 • kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i sieci energetycznych, zgodnie z prawem budowlanym;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • referencje;

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/inspektor/olsztyn/14315816
  Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
  Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin