OFERTA NR
58238
OFERTA DODANA: 2018-06-13
PRACODAWCA: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
MIEJSCE PRACY: Warszawa / mazowieckie
specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i wykonywanie kontroli w obiektach jądrowych oraz innych działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące.
 • Przygotowywanie projektów sankcji wobec operatora obiektu jądrowego oraz eksploatującego składowisko odpadów promieniotwórczych
 • Analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub obiektu jądrowego.
 • Opracowywanie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz zaleceń organizacyjno-technicznych związanych z obiektami jądrowymi.
 • Analiza przedstawionych przez inwestora planowanych rozwiązań organizacyjno – technicznych w działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych.
 • Analiza i opiniowanie dokumentów otrzymywanych z innych urzędów centralnych i instytucji krajowych i zagranicznych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur i instrukcji związanych z wydawaniem zezwoleń i prowadzeniem kontroli w obiektach jądrowych


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie , a także wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z szkoleniami oraz prowadzeniem kontroli (po uzyskaniu uprawnień inspektora dozoru jądrowego). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wymagane wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP PAA -zakładka " Praca w PAA" http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 5562876.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe na kierunku: energetyka, mechanika, budowa maszyn, elektroenergetyka

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
zgodnie z kierunkiem wykształcenia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość ustawy Prawo atomowe
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową
 • Znajomość ustawy o dozorze technicznym
 • Znajomość drugiego języka obcego na poziomie podstawowym
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu celem uzuystkania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji/naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/specjalista/warszawa/14331925
  Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
  Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin