OFERTA NR
58900
OFERTA DODANA: 2018-08-10
PRACODAWCA: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
MIEJSCE PRACY: Warszawa / mazowieckie
starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17
00-071 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi Europejski Punkt Kontaktowy ds. Dóbr Kultury Nielegalnie wywiezionych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 1 stycznia 1993 r., w celu realizacji zadań departamentu związanych z prowadzeniem postępowań restytucyjnych.
 • Wykonuje zadania Ministra wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym w zakresie wykorzystania systemu IMI (Internal Market Information) dla zapewnienia współpracy i prowadzenia wzajemnych konsultacji, w celu realizacji zadań departamentu związanych z prowadzeniem postępowań restytucyjnych zarówno w kraju jak i za granicą.
 • Przygotowuje umowy z delegatami, ekspertami, tłumaczami, prawnikami w celu realizacji bieżących zadań wydziału związanych z dokumentowaniem strat wojennych i prowadzeniem postępowań restytucyjnych w kraju i za granicą.
 • Obsługuje system IMI (Internal Market Information) w celu zabezpieczenia i odzyskania dóbr kultury RP, oraz zwrotu dóbr kultury innego państwa członkowskiego przemieszczonych z naruszeniem prawa na terytorium RP, w celu realizacji zadania departamentu związanego z poszukiwaniem dóbr kultury i prowadzeniem postępowań restytucyjnych.
 • Współpracuje z właściwymi organami Unii Europejskiej oraz prowadzi konsultacje i działania restytucyjne w odniesieniu do dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 1 stycznia 1993 r., w celu realizacji zadań departamentu związanych z prowadzeniem postępowań restytucyjnych.
 • Przygotowuje sprawozdania dotyczące wykonania obowiązującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego oraz funkcjonowania systemu IMI (Internal Market Information) z uwzględnieniem europejskiej perspektywy w celu realizacji zadań Departamentu z zakresu obsługi i prowadzenia systemu IMI.
 • Reprezentuje Departament i uczestniczy w warsztatach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, poświęconych funkcjonowaniu systemu IMI (Internal Market Information) i zagadnieniom utraconego dziedzictwa i restytucji dóbr kultury w celu realizacji zadań departamentu związanych z restytucją dóbr kultury i nielegalnym wywozem.
 • Udziela zainteresowanym osobom i instytucjom informacji na temat postępowań restytucyjnych prowadzonych za pośrednictwem systemu IMI [Internat Market Information) w celu realizacji zadań departamentu związanych z dokumentowaniem i prowadzeniem postępowań restytucyjnych.


Warunki pracy

- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,.
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka,
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.
Częste wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowany minimalny mnożnik na stanowisku: 2,1

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe humanistyczne lub wyższe na kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych lub państwowej instytucji kultury lub instytucji naukowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o restytucji narodowych dóbr kultury; o służbie cywilnej; o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość przepisów dot. nielegalnego wywozu dóbr kultury w UE
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, przejawianie inicjatywy, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, gotowość do rozwoju zawodowego, współpraca.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka niemieckiego na poziomie B1 lub języka francuskiego na poziomie B1.
 • Znajomość prawa międzynarodowego, zamówień publicznych, prawa autorskiego, historii sztuki


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na wymaganym poziomie

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/14359986
  Copyright 2009 Top Talent Group Łukasz Zalibowski
  Start / Oferty pracy / Profil pracodawców / Rozwój zawodowy / O nas / Kontakt / Regulamin