info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły oferty pracy

 • Oferta pracy NR: 12437

  inspektor weterynaryjny

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Staszów, Świętokrzyskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

  28-200 Staszów Wojska Polskiego 1

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt poprzez przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, prowadzenie dochodzeń epizooterycznych celem potwierdzenia bądź wykluczenia choroby zakaźnej
  • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej w ognisku choroby, w tym wydawanie nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby, oraz zapobieganie jej wystąpieniu (m.in. wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń)
  • Opracowywanie i terminowe wydawanie decyzji w I instancji z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
  • Pobieranie prób do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • Nadzorowanie wykonywanych urzędowych czynności zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • Sprawowanie nadzoru nad handlem, wwozem i wywozem zwierząt
  • Badania i znakowanie zwierząt w obrocie i wystawianie urzędowych świadectw zdrowia
  • Realizacja zadań koniecznych do likwidacji zagrożeń epizootycznych i epidemiologicznych
  • Nadzorowanie wykonywania odkażania przy pomocy ekipy dezynfekcyjnej
  • Wydawanie świadectw zdrowotnych potwierdzających, że przeznaczone do obrotu krajowego i zagranicznego towary odpowiadają warunkom weterynaryjnym
  • Pobieranie opłat za czynności określone w ustawie zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego i nakładanie mandatów, wnoszenie wniosków do Sądu Rejonowego w przypadkach tego wymagających w nadzorowanych obiektach
  • Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Samorządem Terytorialnym i A.R. i M.R.
  • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów resortowych
  • Prowadzenie szkoleń urzędowych lekarzy wyznaczonych, hodowców i właścicieli zwierząt
  • Opieka merytoryczna nad magazynem epizootycznym oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie procedury pobierania prób w kierunku choroby ASF
  • Nadzór na funkcjonowaniem system TRACES
  • Koordynacja programu zwalczania choroby Aujeszkiego w powiecie Staszowskim


  Warunki pracy

  - praca w godzinach 7:30 - 15:30 - praca biurowa przy komputerze w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie. Przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu staszowskiego - kontakt ze zwierzętami  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Jeśli w CV będzie umieszczone zdjęcie - proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego
  w Inspekcji Weterynaryjnej

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Biegła obsługa komputera w zakresie programów Office
  • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe

  • Znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej),
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
  • formularz aplikacyjny
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
  ul. Wojska Polskiego 1
  28-200 Staszów
  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/inspektor-weterynaryjny/staszow/17511322
powrót
Dodane: 30.06.2022