info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły oferty pracy

 • Oferta pracy NR: 19928

  inspektor

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Świnoujście, Zachodniopomorskie

  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  inspektor w Zespole Techniki i Zaopatrzenia

  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Nadzoruje roboty budowlane wykonywane systemem zleconym w celu egzekwowania właściwej jakości.
  • Prowadzi Książki Obiektu Budowlanego w celu dokumentowania prowadzonych remontów, konserwacji i przeglądów dla danego obiektu.
  • Wykonuje przeglądy obiektów budowlanych w ramach posiadanych uprawnień.
  • Sporządza kosztorysy inwestorskie na planowane roboty budowlane w celu określenia ilości i jakości planowanych prac.
  • Prowadzi rozeznania rynku w zakresie robót budowlanych w celu wybrania wykonawcy.
  • Rozlicza konserwatorów z pobranych materiałów z magazynu
  • Przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.


  Warunki pracy

  Praca biurowa powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym.


  Praca w biurze i obsługa urządzeń biurowych, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Wynagrodzenie zasadnicze - mnożnik 2,193 – tj. 5764,39 zł brutto + dodatek za wysługę lat.


  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


  W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: średnie budowlane

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
  w budownictwie

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Posiadanie uprawnień budowlanych
  • Znajomość prawa budowlanego
  • Znajomość Kodeksu Postepowania Administracyjnego
  • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
  • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe

  • Kosztorysowanie.
  • Obsługa komputera i urządzeń biurowych.


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia uprawnień budowlanych
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/inspektor/swinoujscie/17847820
powrót
Dodane: 02.04.2024