info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły oferty pracy

 • Oferta pracy NR: 19929

  starszy specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Komenda Główna Policji w Warszawie

  Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista do spraw utrzymywania systemów infrastruktury technicznej obiektów KGP w Zespole do spraw Utrzymania Systemów Infrastruktury Technicznej Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji

  02-624 Warszawa Ul. Puławska 148/150

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Koordynuje, monitoruje i realizuje zamierzenia inwestycyjno – remontowe oraz konserwacyjne w zakresie utrzymania systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych stosowanych w chronionych obiektach Komendy Głównej Policji
  • Współuczestniczy w koordynacji projektów realizowanych w ramach zespołu w zakresie systemów energetycznych, zabezpieczeń technicznych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Komendy Głównej Policji
  • Przygotowuje wstępne kosztorysy inwestycyjne (wyceny) dotyczące systemów infrastruktury technicznej w zakresie oszacowania niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia w ramach realizowanych inwestycji, remontów, modernizacji i konserwacji systemów infrastruktury technicznej
  • Sprawuje nadzór ze strony inwestora w zakresie prac związanych z utrzymaniem systemów infrastruktury technicznej
  • Przygotowuje wstępne koncepcje, prowadzi nadzór nad przygotowaniem projektów systemów, przeprowadza testy wstępne wybranych do wdrożenia systemów infrastruktury technicznej na potrzeby prowadzonych inwestycji w obiektach Komendy Głównej Policji
  • Bierze udział w odbiorach systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych zastosowanych w obiektach Komendy Głównej Policji oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zawartych w tym zakresie umów
  • Monitoruje rynek w zakresie systemów infrastruktury technicznej, w tym urządzeń kontroli bezpieczeństwa obiektów
  • Przyjmuje zgłoszenia usterek, awarii i uszkodzeń, dokonuje wstępnej oceny problemu, ocenia stan techniczny uszkodzonych części i urządzeń, usuwa drobne usterki, monitoruje prace firm zajmujących się obsługą serwisową


  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca w terenie,

  • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) w przypadku wystąpienia awarii systemów infrastruktury technicznej – konieczność szybkiej reakcji w celu jej usunięcia,

  • zagrożenie korupcją,

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • naturalne i sztuczne oświetlenie,

  • wymuszona pozycja ciała,

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

  • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Ofertę wraz z wymaganymi w ogłoszeniu załącznikami prześlij/przekaż w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia.

  • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

  • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopię certyfikatu.

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

  • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

  • Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

  • Planowane rozpoczęcie pracy – w terminie około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

  • WZORY WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzory-oswiadczen/23099,Wzory-oswiadczen.html

  • Proponujemy następujące warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik  2,85 kwoty bazowej (wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej. Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok).
   Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


     Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub elektrotechnicznym lub pokrewne

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego
  powyżej 3 lat w zakresie obsługi i wdrożeń systemów infrastruktury technicznej, w tym systemów zabezpieczeń technicznych

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • Przeszkolenia z zakresu: kosztorysowania, projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych, obsługi systemów zabezpieczeń technicznych
  • Uprawnienia: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, świadectwo kwalifikacyjne SEP grupa 1 dozór i eksploatacja, prawo jazdy kat. B
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawy Prawo budowlane oraz aktu wykonawczego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisów wykonawczych, ustawy prawo zamówień publicznych
  • Umiejętność obsługi programów komputerowych pakiet MS Office
  • Umiejętność interpretacji przepisów
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
  • Umiejętność analizy i syntezy informacji
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Komunikatywność
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego oraz z prawa zamówień publicznych
  • Użytkowa znajomość programu AutoCad, programu do kosztorysowania np. Norma PRO, Zuzia
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.)
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadanych uprawnień
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia z kosztorysowania
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia z projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych, obsługi systemów zabezpieczeń technicznych
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia z obsługi systemów zabezpieczeń technicznych
  • WZORY WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzory-oswiadczen/23099,Wzory-oswiadczen.html
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B (dokument do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z prawa zamówień publicznych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:


  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr i Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

  1) za pośrednictwem operatora pocztowego lub
  2) osobiście w Komendzie Głównej Policji (pn.- pt. w godzinach 8.15 -16.15)

  W formie elektronicznej poprzez:

  1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
  2) pocztę elektroniczną na adres e-mail: nabory.kgp@policja.gov.pl

  (w tytule maila wpisz imię i nazwisko oraz numer ogłoszenia).

  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/17847786
powrót
Dodane: 02.04.2024