info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły oferty pracy

 • Oferta pracy NR: 20613

  Specjalista

  Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  OPIS STANOWISKA:

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  • zagrożenie korupcją
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

  Zakres zadań

  • Bierze udział w przygotowywaniu propozycji rozwiązań systemowych, strategii i programów, opracowywaniu nowych i modyfikacji istniejących narzędzi wsparcia w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła i chłodu
  • Monitoruje i dokonuje oceny sytuacji rozwoju systemów ciepłowniczych oraz sektora ciepłowniczego
  • Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora ciepłowniczego i sieci ciepłowniczych, w tym kształtowaniu zasad taryf na ciepło i chłód oraz zbiera i analizuje dane z tego zakresu
  • Przygotowuje propozycje działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ciepłownictwa oraz przyłączania do sieci i rozliczeń kosztów zakupu ciepła, w tym w budynkach wielolokalowych
  • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk Departamentu lub Ministerstwa w odniesieniu do projektów aktów prawnych dotyczących kogeneracji i ciepłownictwa, przygotowywanych w urzędzie lub innych instytucjach państwowych i europejskich
  • Bierze udział w pracach Sejmu i Senatu, komitetów i innych instytucji administracji publicznej i samorządowej, zespołów i grup roboczych z udziałem organizacji sektorowych i podmiotów gospodarczych oraz współpracuje z partnerami społecznymi w zakresie tematyki związanej z kogeneracją i ciepłownictwem
  • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych

  Wymagania niezbędne

  wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze związanym z energetyką, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
  • znajomość zagadnień sektora energetycznego, w tym ciepłowniczego
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii (w tym przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji)
  • znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
  • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
  • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe


  FORMA KONTAKTU:
  https://www.praca.pl/specjalista_9078256.html?utm_content=inzynier_energetyka-elektronika_warszawa_6060754

  https://www.praca.pl/specjalista_9078256.html?utm_content=inzynier_energetyka-elektronika_warszawa_6060754
  powrót
  Dodane: 10.06.2024