info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 3442

  starszy specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • uczestniczenie w opracowywaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami,
  • udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji,
  • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych oraz uczestniczenie w komisji przetargowej,
  • pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno - remontowych oraz przekazywanie ich wykazu do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych,
  • opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót,
  • uczestniczenie w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
  • weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.


  Warunki pracy

  praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki atmosferyczne, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie poparzeniem, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.



  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,9902 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. PLANOWANE TECHNIKI I METODY NABORU: WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANYCH OFERT, SPRAWDZIAN WIEDZY MERYTORYCZNEJ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.



  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
  • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz programu Norma-Pro.
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe

  • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość: programu Auto-Cad, programu do tworzenia WKI.


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstukcyjno-budowlanej
  • kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub w przypadku braku aktualnego zaświadczenia, należy złożyć oświadczenie, że kandydat zobowiązuje się dostarczyć ten dokument z chwilą podjęcia opracowania kadrowego,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty; z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WIR-6/X/20”.
  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/15742191
powrót
Dodane: 27.10.2020