info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 3443

  specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  specjalista do spraw przygotowania procesu inwestycyjno-remontowego w Wydziale Inwestycji i Remontów


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • uczestniczenie w opracowaniu Programu inwestycji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalno-użytkową, ustaleniem wartości kosztowej inwestycji na podstawie uzgodnień z właściwą komórką organizacyjną Komendy lub jednostką organizacyjną Policji oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami,
  • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestniczenie w komisji przetargowej,
  • pozyskiwanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do planowanego zakresu prac,
  • przygotowywanie ocen/opinii technicznych stanu budynków na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji,
  • monitorowanie procesu przygotowania dokumentacji projektowo-architektonicznej w branży budowlanej przez podmioty zewnętrzne,
  • weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych,
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego dla wydziału.


  Warunki pracy

  praca administracyjno-biurowa,okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki atmosferyczne, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie poparzeniem, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,5999 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. PLANOWANE TECHNIKI I METODY NABORU: WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANYCH OFERT, SPRAWDZIAN WIEDZY MERYTORYCZNEJ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: średnie

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanejj,
  • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
  • dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność: stosowania prawa, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office oraz programu Norma-Pro,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe

  • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
  • uprawnienia architektoniczne,
  • znajomość: programu do tworzenia WKI, programu Auto-Cad


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, lub w przypadku braku aktualnego zaświadczenia, należy złożyć oświadczenie, że kandydat zobowiązuje się dostarczyć ten dokument z chwilą podjęcia opracowania kadrowego,
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień architektonicznych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty; z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WIR-5/X/20”.
  tel: 48 47 723 24 52
  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/specjalista/warszawa/15742189
powrót
Dodane: 27.10.2020