info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 4769

  starszy specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista do spraw ekonomicznych aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Wydziale Morskiej Energetyki Wiatrowej, Departament Odnawialnych Źródeł Energii


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Uczestniczy w analizowaniu rozwiązań prawnych oraz przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, w tym przygotowuje oceny skutków regulacji oraz współuczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych opracowywanych projektów
  • Uczestniczy w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych dotyczących rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, w tym wynikających z programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich oraz ze środków krajowych, w szczególności poprzez sporządzanie analiz, w tym ekonomicznych
  • Opracowuje bazy danych, raporty, prezentacje, analizy, opinie oraz inne materiały robocze, w tym na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa, dotyczące ekonomicznych aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
  • Uczestniczy w działaniach w zakresie współpracy międzynarodowej związanej z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w ramach struktur unijnych, w tym o charakterze regionalnym, takich jak Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), w tym w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej
  • Bierze udział w pracach związanych z pomocą publiczną w zakresie mechanizmów wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, w tym w procesie notyfikacji
  • Monitoruje proces rozwoju wykorzystania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie, w tym jej wpływ na gospodarkę
  • Wspiera merytorycznie obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej


  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:  • zagrożenie korupcją

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • praca na VI piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

  • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej  komunikacji w procesie naboru.

  • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe o kierunku technicznym lub w zakresie energii lub ochrony środowiska lub ekonomii lub finansów

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze analiz lub ekonomii lub finansów
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość zagadnień związanych z morską energetyką wiatrową
  • znajomość strategii dotyczących sektora energii, w szczególności w zakresie polityki energetycznej i odnawialnych źródeł energii
  • komunikacja
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe   Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
   • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
   • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-10
   Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   Biuro Dyrektora Generalnego
   ul. Wawelska 52/54
   00-922 Warszawa
   w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DOZEstsp23/2021

   Polska
   https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/17187167
  powrót
  Dodane: 22.02.2021