info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 5490

  starszy specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

  Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista do spraw realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • nadzoruje i rozlicza powierzone zadania remontowe lub inwestycyjne w branży elektrycznej i teletechnicznej
  • rozpoznaje najpilniejsze potrzeby i przygotowuje samodzielnie opis przedmiotu zamówienia, specyfikację wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla potrzeb małych remontów czy modernizacji, nie wymagających opracowania dokumentacji budowlanej branży elektrycznej czy teletechnicznej
  • przygotowuje zadanie do realizacji i uczestniczy w procedurach o zamówienie publiczne, współtworzy części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestniczy w pracach komisji przetargowej
  • dokonuje przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, sporządza stosowne protokoły z przeprowadzonych kontroli nieruchomości, będących w trwałym zarządzie KWP
  • rozpoznaje na bieżąco rynek firm wykonawczych, asortyment materiałów budowlanych, ich dostępność i ceny, śledzi nowości techniczne oraz zapoznaje z obowiązującymi przepisami, niezbędnymi do realizacji powierzonych zadań
  • każdorazowo po zakończeniu prowadzonego zadania remontowego lub inwestycyjnego dokonuje aktualizacji karty danego obiektu


  Warunki pracy

  Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży elektrycznej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy użyciu komputera, aparatu fotograficznego, miernika laserowego. Wstęp do pomieszczeń i części budynków o utrudnionym dostępie. Bariery architektoniczne – tworzone w trakcie remontów oraz budowy nowych obiektów policyjnych, brak wind i podjazdów.   Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
  - stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 5000 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).


     Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
  w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
  • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
  • Obowiązkowe członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Znajomość wykonywania kosztorysów inwestorskich
  • Umiejętność rozwiązywania problemów
  • Dobra organizacja pracy
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe   Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
   • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
   • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
   • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-17
   Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
   Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Powstańców Wielkopolskich 7
   85 – 090 Bydgoszcz

   Polska
   https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/bydgoszcz/17272262
  powrót
  Dodane: 15.04.2021