info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 1983

  inspektor weterynaryjny

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Kępno, Wielkopolskie

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  inspektor weterynaryjny do spraw pasz, utylizacji i ochrony zwierząt Zespół ds. pasz i utylizacji

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
  ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • zadania związane z nadzorowaniem podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji, obrocie i stosowaniu pasz, a także ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  • prowadzenie monitoringu pasz, pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych pasz
  • zadania związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań oraz konieczność sprawozdawczości
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • prowadzenie kontroli i inspekcji planowych w oparciu o zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii roczne harmonogramy i plany kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego a także bioasekuracji


  Warunki pracy

  Praca biurowa i w terenie.
  W biurze użycie monitora ekranowego.
  Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu – delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw.
  Samodzielne kierowanie samochodem.
  Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego )
  Dokumenty złożone nie będą zwracane.
  Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Osoby niezakwalifikowane nie będą informowane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • posiadanie prawa jazdy
  • pisanie pism, obsługa programów MS Office
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe   Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-06
   Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
   ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno

   Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. pasz, utylizacji i ochrony zwierząt.
   Polska
   https://www.infopraca.pl/praca/inspektor-weterynaryjny/kepno/14902333
  powrót
  Dodane: 04.04.2020