info@pracawenergetyce.pl
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

(„Regulamin”)

 

§ 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

„Usługodawca” – Łukasz Zalibowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ ZALIBOWSKI FRESH RECRUITER, ul. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, nr NIP 9482226924, Nr REGON 120540692, z którym można skontaktować się za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres info@pracawenergetyce.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

„Usługobiorca” – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu w celu umieszczania na nim ogłoszeń o pracy bądź korzystania z innych Usług.

„Usługi” - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności na Koncie Usługobiorcy.

„Usługi Premium” - usługi które przez określoną liczbę dni (w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych Usług kolorowym tłem („Wyróżnienie”) jak i pozycją na początkowej liście. Wyróżnienie jak i pozycjonowanie usług podlega opłacie w zależności od wybranego pakietu oraz od czasu trwania Usługi. Szczegółowy cennik znajduję się na stronie www.pracawenergetyce.pl/dodaj-ogloszenie

„Użytkownik” – to każda osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisów. Użytkownik staję się Usługobiorcą w momencie założenia Konta w Serwisie.

„Serwis” – oznacza stronę internetowa, aplikację, narzędzia, platformy i/lub inne urządzenia stworzone i administrowane przez Usługodawcę oraz udostępnione Usługobiorca i Użytkownikowi na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. Serwis umieszczony jest pod następującym adresem

„Ogłoszenie” – udostępnione przez Usługobiorcę bezpłatnie ogłoszenie rekrutacyjne/informacyjne dotyczące oferty pracy/współpracy, profilu pracodawcy, wydarzenia branżowego lub artykułu branżowego .

„Konto” — konto Usługobiorcy dostępne na stronie internetowej www.pracawenergetyce.pl, służące do składania prowadzenia profilu Usługobiorcy oraz zarządzania ogłoszeniami publikowanymi za pośrednictwem Serwisu.

„Formularz rejestracyjny” – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.

„Regulamin” - niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.

 

§ 2.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznej, który określa w szczególności prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Serwisu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
4. Użytkownicy nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

 

§ 3.

Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z:
    1) Usługobiorcą – w chwili rejestracji Konta w Serwisie oraz potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu;
    2) Użytkownikiem – w chwili rozpoczęcia korzystania z Usług niewymagających posiadania Konta.
2. Umowa z Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Do prawidłowej rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
    1) W przypadku osób fizycznych: imienia i nazwiska, adresu e - mail oraz dobrowolnie adres korespondencyjny.
    2) W przypadku podmiotów gospodarczych, gdy Usługobiorcą jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę firmy, adres e – mail, dane korespondencyjne, numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), REGON.
4. Usługobiorca przy zakładaniu Konta jest obowiązany do podania kompletnych, aktualnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności danych Usługodawcy podanych przy rejestracji Konta jest on uprawniony do dokonania weryfikacji prawidłowości tych danych. Weryfikacja dotyczy potwierdzenia dokonania rejestracji, osób odpowiedzialnych za dodawanie ogłoszeń, reprezentujących Usługobiorcę, a także wszelkich innych informacji niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia wiarygodności ogłoszeń o pracy umieszczanych w Serwisie.
5. Usługodawca może zablokować bądź usunąć Konto, jeżeli dane podane przy rejestracji okażą się nieprawdziwe. Usunięcie Konta w takim przypadku jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Usługobiorcy w Serwisie, Usługodawca tworzy Konto. Usługodawca jest uprawniony do odmowy utworzenia Konta w Serwisie w przypadku, w którym wprowadzona do Serwisu podczas rejestracji nazwa Usługobiorcy została już wskazana przez innego Usługobiorcę bądź też nazwa ta jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami albo narusza prawa osób trzecich.
7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą wskazanej podczas rejestracji nazwy (loginu) Usługobiorcy bądź adresu e-mail Usługobiorcy oraz hasła.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa, w tym wywołaną szkodę, które są wynikiem udostępnienia przez Usługobiorcę danych Konta osobom trzecim oraz uzyskaniem dostępu do tych danych bez wiedzy i zgody Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za dokonane zmiany w Ogłoszeniach, które zostały dokonane przez osoby trzecie.

 

§ 4.

Rodzaje i zakres usług

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają w szczególności na umieszczaniu w Serwisie bezpłatnych:
    1) Ofert pracy (Ogłoszenia),
    2) Artykułów,
    3) Profili Usługobiorców (pracodawców),
    4) Informacji o planowanych wydarzeniach związanych z działalnością Usługobiorcy bądź Usługodawcy.
2. Usługi wymienione w ust. 1 powyżej mogą być świadczone również w wersji Premium poprzez ich Wyróżnienie bądź lepsze pozycjonowanie. Usługi Premium są publikowane odpłatnie na warunkach ustalonych w § 8 Regulaminu.
3. Umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od weryfikacji, czy Usługobiorca umieszczający takie ogłoszenia istnieje w rzeczywistości. Usługodawca ma prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia o pracy udostępnionej przez Usługobiorcę w przypadku, gdy ogłoszenie takie narusza prawo, zasady współżycia społecznego oraz postanowienia Regulaminu.
4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy.
5. Usługodawca nie wprowadza ograniczeń w zakresie ilości znaków oraz wielkości ogłoszeń umieszczanych w Serwisie.
6. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie przed publikacją muszą zostać zaakceptowane przez Usługodawcę. Czas akceptacji ogłoszenia zależeć będzie od ilości ogłoszeń zamieszczanych w danym czasie. Usługodawca dołoży starań, aby akceptacja ogłoszeń nie trwała dłużej niż 48 godzin.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych w Serwisie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za istnienie Usługobiorcy oraz prawdziwości umieszczanych ogłoszeń.
8. Treść zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców nie mogą:
    1) zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne, niestosowne,
    2) nawoływać do nienawiści rasowej,
    3) nosić znamion dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie, przynależność etniczną,
    4) zawierać elementów (treści, zdjęć)  o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
    5) zawierać elementów chronionych prawem autorskim lub patentowym,
    6) zawierać linków do innych konkurencyjnych stron ogłoszeniowych.
9. W przypadku, gdy treść ogłoszenia o pracę jest sprzeczna z ust. 9 powyżej Usługodawca ma prawo odmowy umieszczenia Ogłoszenia i/lub jego usunięcia z Serwisu.

 

§ 5.

Warunki techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu

1. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.pracawenergetyce.pl, jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika co najmniej następujących wymogów:
    1) połączenie z siecią Internet,
    2) przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
    3) następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 64, Firefox 59, Safari 11, iOS Safari 10.3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

§ 6.

Prawa i obowiązki usługodawcy, użytkowników i usługobiorców

1. Usługi będą świadczone przez Usługodawcę w sposób ciągły. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usług może nastąpić na skutek czynności technicznych, konserwacyjnych bądź awarii Serwisu i nie stanowi ono naruszenia zobowiązania Usługodawcy do ciągłego świadczenia Usług. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wysyłania wiadomości e-mail do Usługobiorców z informacją o występujących problemach technicznych oraz przewidywanym czasie ich trwania.
2. Usługobiorca oraz Użytkownik zobowiązani są do:
    1) powstrzymywani się od publikowania treści niezgodnych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, dyskryminacyjnym, nawołującym do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym oraz treści obraźliwych i naruszających dobra osobiste osób trzecich,
    2) nieumieszczania ogłoszeń zawierających nieprawdziwe bądź nieaktualne informacje,
    3) podawania swoich aktualnych danych osobowych a w razie ich zmiany do niezwłocznego uaktualnienia,
    4) niewykorzystywania Serwisu w celu umieszczania na nim reklam towarów, usług oraz organizowania akcji marketingowych,
    5) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
    6) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i zgodny z jej przeznaczeniem,
    7) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
11. Wszystkie informacje, materiały zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy bądź innych osób uprawnionych z tytułu prawa autorskich jest zabronione.

 

§ 7.

Odpowiedzialność

1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Usługobiorców oraz Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają im korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest do wysokości ostatniej wystawionej na rzecz Usługobiorcy faktury.
4. Odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie spodziewanych lub utraconych korzyści oraz kar umownych zapłaconych przez Użytkownika jest wyłączona.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
    1) bezprawne lub naruszające dobra osób trzecich treści wprowadzane przez Usługobiorcę do Serwisu;
    2) dane osobowe kandydatów, wprowadzane do Serwisu wbrew ich woli;
    3) podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta.

 

§ 8.

Opłaty

1. Korzystanie z Serwisu oraz rejestracja Konta w Serwisie jest nieodpłatna, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Korzystanie z Usług Premium podlega opłacie zgodnie z obowiązującym na stronie cennikiem.
3. Opłata będzie uiszczana na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy bądź za pośrednictwem systemu PayU lub przelewem bankowym.
4. Usługi Premium zostaną aktywowane po dokonaniu zapłaty przez Usługobiorcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
5. Usługobiorca może skorzystać z dodatkowych płatnych form promocji zamieszczanych ogłoszeń w Serwisie wg cennika lub w wyniku indywidualnych ustaleń z Usługodawcą w drodze rozmów i negocjacji.

 

§ 9.

Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze stron jednostronnie bez okresu wypowiedzenia.
2. Usługobiorca oraz Użytkownik mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie. Zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę wymaga usunięcia Konta i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
3. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca lub Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług. W tym przypadku Usługodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięcia Konta Usługodawcy.

 

§ 10.

Dane osobowe

1. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności oraz w Polityce cookies zamieszczonej w Serwisie pod adresem:
    1.1) https://pracawenergetyce.pl/polityka-prywatnosci 
    1.2) https://pracawenergetyce.pl/polityka-cookies

 

§ 11.

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik i Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług elektroniczne.
2. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika i Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy info@pracawenergetyce.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane osobowe Użytkownika lub Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz przedmiot reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 od dnia wpłynięcia.
6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie ust. 5 powyżej, Usługodawca powiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
7. Użytkownicy lub Usługobiorcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zmiany obowiązującego prawa.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na tronie internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkowników i Usługobiorców o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.