info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 2448

  starszy specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista do spraw obsługi realizacji procesów inwestycyjnych w Zespole ds. Inwestycji i Zarządu Nieruchomością Biura Dyrektora Generalnego

  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji tj. bieżącą analizą potrzeb w zakresie inwestycji i prac remontowych, zlecanie opracowania dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy z wykonawcą dokumentacji – zgodnie z ustawą PZP oraz regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa, weryfikacja opracowanej przez projektanta dokumentacji i udział w jej odbiorze.
  • Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów, poprzez przygotowanie dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym projektu umowy na roboty budowlane – zgodnie z ustawą PZP oraz regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz monitorowanie i koordynowanie prac na etapie ich realizacji.
  • Udział w procedurach odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych od podmiotów zewnętrznych oraz rozliczanie tych zadań w celu realizacji procesu inwestycyjno - remontowego.
  • Prowadzenie spraw związanych z wyborem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami, zgodnie z ustawą PZP oraz regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa. Sprawowanie nadzoru nad realizacją tych umów oraz rozliczanie ich w celu realizacji procesu inwestycyjno - remontowego.
  • Przygotowywanie informacji i sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami, dotyczących aspektów technicznych obiektu w celu prawidłowego utrzymania technicznego obiektu Ministerstwa Cyfryzacji.
  • Udział w planowaniu budżetowym zadań inwestycyjnych i remontowych, opracowywanie programu inwestycji.
  • Organizacja, w czynnym obiekcie, działań mających na celu udostępnienie Wykonawcy frontu robót w ramach nadzorowanej inwestycji, w tym przygotowywanie bieżących komunikatów o stanie prac, wyłączeniach infrastruktury obiektu w związku z prowadzonymi pracami, a także sporządzanie harmonogramu relokacji pracowników w związku z udostępnianiem kolejnych obszarów w celu prowadzenia robót budowlanych.
  • Występowanie jako reprezentant urzędu w relacjach z wykonawcami, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych zadań.


  Warunki pracy

  Elastyczny czas pracy;
  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  Obsługa klientów zewnętrznych;

  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

  Co oferujemy naszym pracownikom?

  • możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
  • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
  • atrakcyjne szkolenia;
  • rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
  • stabilne zatrudnienie;
  • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” oraz dodatek za wysługę lat (od 5 do 20% wynagrodzenia);
  • ruchomy czas pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7:00-9:00;
  • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
  • dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
  • HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
  • sala do ćwiczeń – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
  • Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
  • oświetlony i monitorowany parking rowerowy;
  • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
  • jadalnia – komfortowe pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków przez pracowników.

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej): Sprawy ogólne>Pisma do urzędu>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do MC/nadania w ePUAP/dostarczenia oferty do urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe techniczne

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
  w realizacji inwestycji/remontów lub realizacji robót budowlanych lub w projektowaniu budowlanym

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość ustawy prawo budowlane i przepisów wykonawczych;
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • znajomość zagadnień z dziedziny finansów publicznych;
  • dobra znajomość oprogramowania pakietu Microsoft Office;
  • umiejętność skutecznego komunikowania się;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność współpracy w zespole;
  • zorientowanie na osiągnięcie celów;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe

  • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/ZIiZN/BDG”

  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/15109270
powrót
Dodane: 02.07.2020