info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 4869

  pilot lotnictwa

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Gdańsk, Pomorskie

  Urząd Morski w Gdyni

  Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  pilot lotnictwa do spraw ochrony środowiska morskiego Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • wykonuje czynności lotnicze pilota na statku powietrznym zgodnie z decyzją dowódcy statku powietrznego
  • wykonuje czynności dowódcy statku powietrznego w przypadku powierzenia funkcji dowódcy statku powietrznego
  • wykonuje loty w ramach powietrznego monitorowania środowiska morskiego
  • wypełnia dokumentację lotniczą związaną z wykonywanymi lotami, aktualizuje procedury i instrukcje lotnicze urzędu


  Warunki pracy

  Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - wysiłek fizyczny - praca w terenie - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: w powietrzu - krajowe wyjazdy służbowe - zagraniczne wyjazdy służbowe Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie - hałas - drgania mechaniczne/wibracja ogólna - promieniowanie niejonizujące - strefa bezpieczna - zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne - zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie Narzędzia i materiały pracy: - komputer Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),          

  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,                                     

  •  proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1/2 etatu - 2473,91 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne                           

  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 33 45/49  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: średnie

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
  w obszarze pilotowanie samolotów (minimum 200 godzin nalotu ogólnego, w tym minimum 70 godzin nalotu jako dowódca)

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • licencja pilota samolotowego zawodowego
  • uprawnienia do wykonywania lotów IR (A) na samolotach wielosilnikowych
  • zaliczony egzamin teoretyczny do licencji liniowej (ATPL „frozen”)
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego B2 wg ESOKJ (poziom min. 4 zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO)
  • znajomość przepisów dotyczących lotnictwa w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących ruchu lotniczego w zakresie wykonywanych zadań
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe

  • uprawnienia do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych w załodze wieloosobowej (MCC course)
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia


  Polska
  https://www.infopraca.pl/praca/pilot-lotnictwa/gdansk/17199268
  powrót
  Dodane: 02.03.2021