info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 4870

  specjalista

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  specjalista do spraw rynku detalicznego w Wydziale Rynku Detalicznego i Inteligentnych Sieci, Departament Elektroenergetyki i Gazu


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Bierze udział w opracowywaniu regulacji w zakresie kształtowania kosztów oraz wsparcia dla odbiorców przemysłowych energii elektrycznej, w szczególności dla odbiorców energochłonnych
  • Bierze udział w opracowywaniu regulacji związanych z bezpieczeństwem lokalnego zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną
  • Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniem jednolitego rynku energii w kraju
  • Bierze udział w projektowaniu nowych rozwiązań związanych z redukcją ubóstwa energetycznego
  • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych oraz komisji i podkomisji sejmowych i senackich
  • Uczestniczy w przygotowaniu opinii i stanowisk rządu do dokumentów Unii Europejskiej (poza legislacyjnych i legislacyjnych), jak również opracowań organizacji międzynarodowych oraz do krajowych opracowań resortowych, projektów średniookresowych i długookresowych programów rządowych w zakresie powiązania sektora energetycznego z ochroną środowiska i zmian klimatu oraz w zakresie stosowania w sektorze elektroenergetycznym innowacyjnych technologii energetycznych
  • Przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia, w tym w szczególności interpelacje oraz zapytania poselskie związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego
  • Bierze udział w pracach grup roboczych Rady UE


  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:  • zagrożenie korupcją

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

  • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
  - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

  • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki
  • znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej wynikających z przepisów prawa krajowego i UE oraz zagadnień sektora energetycznego
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • komunikacja
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe   Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
   • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
   • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-19
   Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   Biuro Dyrektora Generalnego
   ul. Wawelska 52/54
   00-922 Warszawa
   w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DELGsp26/2021

   Polska
   https://www.infopraca.pl/praca/specjalista/warszawa/17199251
  powrót
  Dodane: 02.03.2021