info@pracawenergetyce.pl
 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta pracy NR: 5488

  naczelnik wydziału

  Pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
  Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  naczelnik wydziału w Wydziale Eksploatacji w Departamencie Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej


  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • zarządza podległą komórką organizacyjną: planuje zadania; określa niezbędne zasoby; sprawuje kontrolę zarządczą; wnioskuje/ podejmuje decyzje kadrowe; przydziela zadania do realizacji; zapewnia przepływ informacji niezbędnych do realizacji celów/ zadań; wspiera pracowników w realizacji celów/ zadań; monitoruje wykonanie zadań; dokonuje bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników; identyfikuje potrzeby szkoleniowe; wdraża nowozatrudnionych pracowników; rozwiązuje konflikty; motywuje pracowników
  • planuje inwestycje i remonty nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa: analizuje potrzeby w zakresie inwestycji i prac remontowych z uwzględnieniem konieczności dostosowania obiektów do wymogów prawa; ustala kolejność i zakres wykonywanych prac inwestycyjno-remontowych; bierze udział w tworzeniu planów zadań inwestycyjnych
  • przygotowuje i realizuje inwestycje i remonty: formułuje i przedstawia rekomendacje stanowiące podstawę do podjęcia decyzji w zakresie natychmiastowego podjęcia prac remontowo-inwestycyjnych; zleca podmiotom zewnętrznym lub opracowuje we własnym zakresie dokumentacje techniczne, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje kosztorysowe; zapewnia właściwy nadzór nad realizacją inwestycji poprzez powierzanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego podmiotom posiadającym uprawnienia w danej branży budowlanej; występuje o pozwolenia, opinie, zgody administracyjne lub techniczne; prowadzi nadzór inwestorski lub autorski nad realizacją inwestycji; kompletuje i przechowuje właściwą dokumentację powykonawczą przeprowadzanych inwestycji i remontów; proponuje rozwiązania techniczne i prawno-organizacyjne dotyczące zadań remontowych i inwestycyjnych; organizuje remonty realizowane przez podmioty zewnętrzne; monitoruje realizację prac remontowych i inwestycyjnych (bierze udział w spotkaniach roboczych z wykonawcą, dokumentuje uzgodnienia, weryfikuje harmonogramy)
  • sprawuje w ramach Ministerstwa trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa: przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania zgody ministra właściwego ds. skarbu państwa na najem lub użyczenie powierzchni podmiotom zewnętrznym; sporządza i uzgadnia dokumentację związaną z najmem i użyczaniem powierzchni podmiotom zewnętrznym w obiektach Ministerstwa (np. umów, aneksów, rozliczeń, etc.); przygotowuje sprawozdania dotyczące wykorzystania nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa
  • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej: przeprowadza rozeznanie rynku; szacuje wartość zamówienia; sporządza opis przedmiotu zamówienia; opracowuje projekt umowy; uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowej; opiniuje dokumentację; nadzoruje wykonanie umowy; przeprowadza odbiór przedmiotu umowy
  • administruje kosztami bieżącego zarządu nieruchomościami: sporządza analizy wykorzystania i kosztów utrzymania nieruchomości Ministerstwa


  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

  • zagrożenie korupcją

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

  • praca w pokoju wieloosobowym

  • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

  • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

  • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.

  • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

  • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


  niezbędne

  wykształcenie: wyższe

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
  w zakresie organizacji robót budowlanych, w tym 1 rok w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość ustawy Prawo budowlane
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
  • myślenie analityczne
  • zarządzanie ludźmi
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  wymagania dodatkowe   Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-05
   Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
   Biuro Dyrektora Generalnego
   Plac Trzech Krzyży 3/5
   00-507 Warszawa
   z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DBA_49

   Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
   (dokumenty można przynieść lub wysłać)

   Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mrpit.gov.pl
   z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości: DBA_49
   Polska
   https://www.infopraca.pl/praca/naczelnik-wydzialu/warszawa/17272307
  powrót
  Dodane: 15.04.2021